3 grunner til at du bør sortere byggavfallet ditt-406147-edited.jpg

Lavenergiprogrammet har sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fokusert på energieffektivisering i byggebransjen. Som et ledd i dette har de hatt flere fagmøter rundt om i landet hvor de blant annet har fokusert på sortering av avfall på byggeplass.

Du lurer kanskje på hvorfor du skal sortere ut byggavfallet når du er på en jobb. Dette er det flere grunner til. Denne artikkelen lister opp de tre viktigste.

1. Det er bra for miljøet

For det første er det bra for miljøet. Sortert avfall genererer mindre forurensning fordi hver enkelt del blir behandlet og destruert på riktig måte. En del byggemateriale er også farlig avfall – for mennesker, dyr eller natur.

2. Det er kostnadseffektivt

Sortert avfall er også billigere å levere inn. Usortert avfall vil prises etter høy kilopris, mens prisen på sortert avfall vil gjenspeile jobben man gjorde med å sortere – og ofte litt mer.

Du tenker kanskje at det tar tid å sortere avfallet og at dette koster penger? Det er sant at det vil være mye avfall, spesielt ved store rehabiliteringsjobber, som igjen vil ta tid å sortere. Etter hvert som man blir vant med dette vil det imidlertid være enklere å skille byggematerialene fra hverandre og vite hva som skal leveres inn hvor. Da vil kostnadsbesparelsen ved å levere inn sortert avfall også bli høyere på sikt.

3. Det er ikke valgfritt

Når man bare tenker på at det tar tid å lære seg å sortere riktig er det viktig å ha i bakhodet at det å sortere byggavfall ikke er valgfritt. I forurensningsloven §7 behandler man plikten til å unngå forurensning.

Byggenæringen har også valgt å ta opp egen innvirkning på nasjonale miljømål, blant annet knyttet til avfallsmengder som oppstår ved bygg- og anleggsvirksomhet. Dette er behandlet i TEK17, kapittel 9, sammen med bestemmelser om at «det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning», og at «avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum».

Vi ser også av tall fra SSB at generert byggavfall har en liten nedgang siden 2012, samtidig som omsetningstallene øker. Dette viser at det kanskje er økende fokus i næringen på å ta vare på og ta hensyn til miljøet og avtrykket som næringen setter.

Gratis infografikk : Håndverkerens guide til farlig avfall