Er du rammet av flom eller ras?Store nedbørsmengder har den siste tiden medført mange skader etter flom og ras. Faren er enda ikke over, og det kommer dessverre til å bli flere skader utover høsten.

De som bor på utsatte områder er vant til slike skader siden de gjentar seg med stadig hyppigere frekvens. Det er imidlertid også nye områder som ikke er rammet tidligere som nå opplever slike dramatiske hendelser. Det så vi i Oslo for kort tid siden. Siste farevarsel* nå gjelder styrtregn og fare for flom og ras i Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland og Agder.

LOKALE MYNDIGHETER

Det offentlige har ansvar for å ivareta folks liv og helse, for å varsle om fare og for å evakuere der det er behov for det. Kommunene og politiet har gode rutiner på dette. Følg med på det som blir gitt av informasjon lokalt, og ta kontakt direkte med kommunen eller politiet hvis du er utrygg, lurer på om du er i faresonen, og hva du i så fall skal foreta deg.

EVAKUERING

Du kan bli evakuert selv om huset ditt ikke er berørt. I så fall skal kommunen sørge for at du får et sted å bo. Ofte blir man innkvartert på skoler, campingplasser, hotell eller lignende til faren er over.
Hvis huset eller hustomta di er skadet av flom eller ras er det også de lokale myndighetene som først tar hånd om sine innbyggere i forhold til sikkerhet og innlosjering. Hvis huset ditt er forsikret er det også forsikret mot Naturskader**. Forsikringen dekker i så fall at du får et annet sted å bo til du kan flytte hjem igjen, eller du har fått et nytt hus å flytte inn i. Det er viktig å først forholde seg til de lokale myndighetenes beredskapsplan først og melde inn skaden til forsikringsselskapet så snart som mulig etter dette.

PLIKT TIL Å GJØRE DET MAN KAN FOR Å AVVERGE SKADE

Alle har plikt til å gjøre det man kan for å forhindre at det oppstår skade. Generelt kan man gjøre flere tiltak for å sikre sine egne eiendeler og verdier mot vannskader ved flom og overvann. Flytt ting opp fra kjellere og utsatte underetasjer eller flytt ting opp fra gulvet. Tett igjen eventuelle åpninger der vann kan komme inn og sørg for at bekkeløp, rister og kummer er åpne for kvist og kvast. Anlegg gjerne avledningsgrøfter der dette er aktuelt og mulig.   

 

* Se aktive varsler på NVE sine hjemmesider: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

** Les mer om forsikring og Naturskader i denne brosjyren fra Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet: https://www.naturskade.no/siteassets/forside/felles-brosjyre-nnp-og-ldir.pdf

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere