Unge_menn_skader_seg_oftest.png

Statistikk viser at titusenvis av nordmenn skader seg på arbeidsplassen hvert år. På toppen troner unge menn i bygg- og anleggsbransjen. Så hva slags forhåndsregler bør du som arbeidsgiver ta for å forhindre skader på din arbeidsplass- og hva kan du gjøre for å minimere konsekvensene dersom ulykken skulle inntreffe?

Visste du at arbeidsskader utgjør omtrent 12 % av alle skadetilfeller i Norge? Hele 79.000 personer skades som følge av arbeidsulykke i løpet av ett år og unge menn i byggebransjen, som er under 25 år, er mest utsatt. Dette kommer frem i Arbeidskraftundersøkelsen som er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå.

Med dette som utgangspunkt er det viktig å ha tenkt igjennom hva du kan gjøre for å forhindre skader blant dine medarbeidere, og da spesielt blant de yngste. Det er også viktig å tenke gjennom hva du kan gjøre for å redusere skadeomfanget og konsekvensene av en ulykke dersom noe skulle skje?

Men først, la oss se på hvorfor unge menn i byggenæringen har større risiko for å skade seg på jobb.

Kjenner du ditt forsikringsbehov? Ta testen her

Hvorfor er det slik?

Menn i alderen 15-25 år har en skaderisiko som er nesten dobbelt så høy som for menn over 45 år (kilde). Det finnes ikke et fasitsvar på hvorfor skaderisikoen er størst hos unge menn. Allikevel har vi noen pekepinner på hvorfor det kan være slik:

 • Unge menn har ofte større generell risikovilje enn eldre, mer erfarne medarbeidere.
 • Fordi de har lite erfaring har ikke unge menn samme evne til å vurdere risikoen knyttet til de ulike arbeidsoppgavene de utfører.
 • Undersøkelsen peker også på muligheten for at yngre gjerne blir plassert til å utføre mer ulykkesbelastede oppgaver, og at de får mer beskyttende jobber etter hvert som de blir eldre (kilde).
 • Unge menn er generelt mindre flinke til å bruke påkrevd verne- og sikkerhetsutstyr.
 • Hvis flere unge menn jobber sammen alene, uten at en erfaren medarbeider er med, gir dette økt risiko for at skader inntreffer.

I tillegg ser man at flere ulykker kan ses i sammenheng med andre faktorer som for eks:

 • manglende oppmerksomhet som følge av hørselvern med radio eller musikk
 • demonterte sikkerhetsdeksler på maskiner for å kunne jobbe raskere

Dette er de vanligste skadene

De skadene som oftest går igjen på byggeplassen er gjerne fallskader og kutt- og stikkskader (kilde).

Omtrent halvparten av skadene fører til sykefravær, og mer enn 25 % av de skadde sitter igjen med større eller mindre grad av funksjonsnedsettelse. Tallene fra undersøkelsen viser dermed at hele 20.000 mennesker til enhver tid vil ha nedsatt funksjon som følge av én eller flere arbeidsskader.

Unge mennesker som skader seg på arbeidsplassen representerer derfor svært store kostnader. Ikke bare på grunn av de lidelser og helsebelastninger som rammer de skadede, men også for samfunnet i form av økonomiske kostnader – og selvfølgelig for deg som arbeidsgiver.

Så hva må du som ansvarlig tenke over før eventuelle ulykker inntreffer?

6 ting du som arbeidsgiver må ha i orden


 • Gjennomføre og oppdatere HMS- og førstehjelpskurs

Vær nøye med å avholde regelmessige kurs for dine ansatte som tar for seg helse, miljø, sikkerhet og førstehjelp.

 • Etablere en kultur hvor man tar sikkerhet på alvor

Tenk over bedriftskulturen i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Bedrifter med mye uhell har ofte et mindre fokus på å skape gode holdninger blant de ansatte knyttet til sikkerhetsarbeidet.

 • Følg opp at dine ansatte bruker påkrevd verneutstyr og at forskrifter blir fulgt

Selv om alle medarbeidere har vært på kurs og signert på at de skal bruke påkrevd verneutstyr, så er det arbeidsgivers ansvar å følge opp og påse at forskrifter faktisk blir fulgt.

 • Ha nødvendig sikkerhetsutstyr oppdatert og i orden

Sørg også for at alle har fått god nok innføring i hvordan sikkerhetsutstyr og verktøy skal brukes.

 • Ha en redningsplan som alle på byggeplassen forstår og kan

Sørg for at ansatte vet hva de skal gjøre om en ulykke inntreffer. Sørg også for at alle vet hvor førstehjelpskrinene befinner seg og at alle har fri tilgang til disse.

 • Sørge for at det er tegnet lovpålagt og nødvendige forsikring for alle ansatte

Yrkesskadeforsikringen er pålagt i følge norsk lov og dekker skader som inntreffer i arbeidstiden på arbeidsstedet, samt sykdom som skyldes arbeidet. Den omfatter alle de forsikrede som er ansatt i din bedrift på det tidspunktet skaden eller sykdommen konstateres. For mange bedrifter vil det også være hensiktsmessig å tegne flere forsikringer som for eksempel en helseforsikring som sørger for at ansatte får god og rask behandling skulle noe skje.

Arbeidsulykker er ikke bare uheldig for dem som blir utsatt for det. Det kan også skape problemer for bedriften. Som følge av en arbeidsulykke vil du tape arbeidskraft og få uventet merarbeid. I tillegg vil bedriften kunne få ekstra kostnader i form av forsinkelser i byggeprosjektet.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov