De store forsikringstrendene og hvordan de påvirker deg.png

Byggebransjen er en av Norges aller største næringer. Aktørene i bransjen besitter også store materielle verdier og påtar seg mye ansvar. Dette kombinert med at byggenæringen er Norges aller mest skadeutsatte bransje, gir et stort behov for forsikringer.

Som en av de største forbrukerne av forsikring er næringen derfor en av de gruppene som blir størst påvirket av forholdene i forsikringsbransjen og de skiftende forsikringstrendene.

Hva er det så med disse trendene som har direkte betydning for deg og din bedrift?
Når ting endrer seg, er det da til din fordel eller ulempe?

For å gi svar på dette må vi ta en titt på måten forsikringsbransjen er og har vært organisert, hvem som leverer forsikringer og hvordan rammebetingelsene har forandret seg.


Få store aktører

På mange måter kan man si at forsikringsbransjen tidligere var organisert på lignende måte som dagligvarebransjen er organisert i dag. Noen få dominerende aktører som sammen kontrollerer hele markedet. For forsikringsselskapene, slik det er for dagligvarebransjen i dag, var dette selvfølgelig lukrativt. Det var få reelle konkurrenter, fortjenestemarginene var relativt store og utvalget var begrenset.

Samtidig med dette var reglene slik at du som forsikringskunde bare hadde mulighet til å bytte forsikringsselskap en gang i året, ved hovedforfall.

For håndverksbedrifter og andre aktører i byggebransjen betydde dette som oftest at prisen var høy uansett hvilket selskap man benyttet seg av. Samtidig var forsikringsproduktene og rådgivningen mer basert på næringslivets generelle behov, og ikke på de særegne risikoforholdene og behovene i byggenæringen.

Hvis man fikk en skade var det ikke uvanlig at skadeoppgjøret var mangelfullt eller at forsikringsselskapet brukte unødvendig lang tid. I tillegg til dette var det alt for mange som også opplevde at skaden, til deres overraskelse, ikke var dekket i det hele tatt.

 

Forsikringsbransjen før år 2000
Få store aktører og liten konkurranse Generelt høye priser og relativt store fortjenestemarginer ved salg av forsikring Begrenset kvalitet på forsikringsprodukter, rådgivning og skadeoppgjør


Nye utfordrere

Rundt årtusenskiftet så man de første tegnene til at de store forsikringsselskapenes dominerende markedsposisjon ble utfordret. Flere nye forsikringsselskap og leverandører, som spesialiserte seg innenfor utvalgte nisjer eller kundegrupper, ble etablert.

En av disse nye utfordrerne, og som skulle bli veldig viktig for byggebransjen, var Byggmesterforsikring.

Byggmesterforbundet, som organiserer byggmesterbedrifter, hadde i mange år jobbet aktivt for å få et forsikringsselskap til å tilby medlemmene gode nok forsikringer til riktig pris.

Etter å ha samarbeidet med flere forskjellige forsikringsselskap, uten at dette gav de ønskede resultatene, ble det besluttet å etablere et eget selskap. Byggmesterforsikring AS så dagens lys i mai 2003 og ble raskt en stor suksess.

Som den første og hittil eneste spesialistleverandøren av forsikringer til byggenæringen ble selskapet raskt kjent for å ha gode og dekkende forsikringer. I tillegg ble de kjent for å ha dyktige rådgivere med spesialkompetanse på byggebransjens behov, riktig og rask skadebehandling, samt priser som var langt lavere enn hva de etablerte forsikringsselskapene kunne tilby.

Med introduksjonen av Byggmesterforsikring og andre spesialistleverandører så vi starten på en helt ny trend. På grunn av den økte konkurransen i markedet var det mange bransjer, i tillegg til byggenæringen, som nå opplevde en reduksjon i forsikringsprisen.

Med Byggmesterforsikring og de andre utfordrerne var det ikke bare prisene som forandret seg. I et marked med få store aktører og liten konkurranse hadde det vært lite behov for nyskapning og spesialtilpasning. Med de nye spesialistleverandørene, som i tillegg til å ha lavere priser også leverte en helt annen kvalitet på sine tjenester, ble forsikringsbransjen generelt mer opptatt av å levere gode og tilpassede produkter og løsninger.

For byggenæringen, som tidligere måtte ta til takke med dyre og generelle bedriftsforsikringer, betydde dette at de for første gang fikk et større utvalg av billigere og bedre forsikringer.

 

Forsikringsbransjen tidlig på 2000 tallet
Flere nye aktører som utfordrer markedsmakten til de store forsikringsselskapene. Generelt lavere pris som følge av økt konkurranse. Økt kvalitet på både forsikringsprodukter, rådgivning og skadebehandling.Lav pris men på bekostning av kvalitet

Ut over 2000 tallet så man at trenden med nye nisjeselskaper og leverandører bare økte. De fire store selskapene (Gjensidige, If, Tryg og Sparebank 1 Forsikring) som tidligere hadde hatt en samlet markedsandel på nærmere 90%, begynte å miste store markedsandeler.

I 2006 kom en regelendring som ytterligere bidro til å øke konkurransen mellom forsikringsselskapene. Tidligere hadde man som forsikringskunde kun hatt mulighet til å bytte forsikringsselskap ved hovedforfall. Med regelendringen ble det fritt fram for alle å bytte forsikring uansett tidspunkt.

Uten de tidligere restriksjonene, som begrenset bytte av forsikringsselskap til en gang per år, var det mange aktører som nå så sitt snitt til å øke sin markedsandel. I tillegg ble det norske forsikringsmarkedet vesentlig mer attraktivt for utenlandske selskap.

For alle forsikringskundene, både privatpersoner og bedrifter, betydde dette langt flere alternativer og mange nye aktører som lokket med lave priser.

For aktører i byggebransjen betydde dette at stadig flere forsikringsselskap henvendte seg til dem og kunne tilby forsikringer, ofte til vesentlig lavere pris enn hva de allerede hadde. Også de fire store selskapene, som nå hadde opplevd at deres samlede markedsandel hadde sunket fra nærmere 90% til ca. 70%, kastet seg på bølgen med å tilby rabatterte forsikringer.

Tradisjonelt har både pris og kvalitet vært like viktige konkurransefaktorer. Etter å ha vært gjennom en periode på flere år hvor forsikringskundene kunne velge mellom stadig bedre forsikringer til lavere pris, så man nå at kvalitet i mange tilfeller ble redusert for å kunne tilby billigere forsikringer.

Et av de første tegnene man fikk på at kvaliteten dessverre var på hell var når antall forsikringsklager som fikk medhold begynte å øke. Antall klager til Forsikringsklagenemda hadde holdt seg ganske stabilt, men fra at kun 20% av klagene i 1996 ble tatt til følge er det nå hele 36% av klagene som får medhold.

Etter en lang periode hvor forsikringsselskapene har jobbet med å forenkle sine vilkår har vi igjen sett en trend med at det stilles stadig større forutsetninger og krav til forsikringstakerne. I tillegg til dette er det også noen selskap som innfører mer kompliserte egenandelsregler og innfører egenandel på produkter som ikke tidligere hadde noen.

 

Forsikringsbransjen siste 10 år
En kraftig økning av nye forsikringsleverandører bestående av både norske og utenlandske aktører. Sterk og økende konkurranse på pris. I noen tilfeller er det forsikringskunder som opplever å få halvert sine forsikringskostnader. Den generelle kvaliteten på forsikringene reduseres. Antall forsikringsklager som får medhold øker. Større del av risikoen legges over på forsikringskundene og kravene til forsikringstaker øker.Forsikringskundenes muligheter og utfordringer

Mulighetene for deg som forsikringskunde har aldri vært større. Det finnes i dag langt flere tilbydere enn tidligere og muligheten for å finne en billig forsikring er stor. Samtidig med dette er det dessverre økt mulighet for at du ender opp med å kjøpe en forsikring som ikke er god nok.

For deg som en seriøs byggebedrift, med fokus på kvalitet og forutsigbare rammer, blir det derfor viktigere enn noen gang at du setter deg godt inn i ditt reelle forsikringsbehov. Videre må du sørge for å tegne en forsikring som minimum dekker den risikoen du ikke makter å bære selv. Du må også passe på at forutsetningene som er stilt av forsikringsselskapet er noe du makter å gjennomføre.

I en tid med mange forskjellige tilbydere blir det også viktigere enn noen gang å stille konkrete krav til selve leverandøren. Har selskapet den rette kompetansen til å hjelpe deg med å avdekke ditt reelle forsikringsbehov? Har de produkter og løsninger med de riktige dekningene, og har de en skadeavdeling som kan håndtere skadesituasjoner som typisk oppstår på en byggeplass?

Husk at pris er viktig, men aldri på bekostning av kvalitet. Det er nå en gang slik at den eneste grunnen til at vi kjøper forsikring er for at forsikringsselskapet skal være der for deg den dagen du virkelig trenger hjelp.

 

 Spørsmål om forsikring kontakt byggmesterforsikring