Forsikringsoppgjør etter innbrudd eller tyveri

Innbrudd og tyveri er et stadig økende problem. Et innbrudd med tilhørende tyveri er kostbart både for forsikringstaker og for forsikringsselskap.

Forsikringstaker vil lide tap som følge av:
  • Tapt arbeidstid på grunn av produksjonsstans- det tar tid å gjenskaffe verktøy 
  • Arbeidet med å utarbeide tapslister- hva hadde vi egentlig på plassen eller i containeren?
  • Finne frem dokumentasjon for opprinnelig innkjøp
  • Innhente tilbud fra leverandør på nytt verktøy
  • Aldersfradrag som følge av slitasje og lignende
  • Egenandel
  • Eventuell avkortning som følge av eventuelle brudd på sikkerhetsforskrifter

Forsikringsselskapets tap er selve skadeutbetalingen samt saksbehandlingskostnader. Når antall tyverisaker øker går dette utover premienivå. Verken forsikringstaker eller forsikringsselskap er tjent med at premiene stiger. 

Kjenner du ditt forsikringsbehov? Ta testen her

Forebygging av tyveri

Forsikringstaker har mye å hente på enkle forebyggende tiltak. Verktøy bør for eksempel ikke oppbevares i brakker med vinduer hvor det er lett å se utenfra hva som befinner seg inne i brakka. Verktøycontainer er en god investering, men dette krever gode lås- og beslagsystemer. I de tilfeller man bruker FG-godkjent lås klasse 3 og påsveiset beskyttelseshette over låsen skjer innbrudd sjeldent.

Mange tyverier skjer fra selve bygget som er under oppføring. Noen låser verktøyet inne i kasser på bygget før bygget er tilstrekkelig låsbart. Dette er ikke en holdbar løsning. Noen strekker strømkabler gjennom vinduer som da blir stående i såkalt låst luftestilling. I slike tilfeller vil man ikke få erstatning, ettersom dette ikke er godkjent låsing. Da er det bedre å strekke strømkabel gjennom en lufteventil og avvente montering av ventilen.

Vi har stadig tyverier som ikke kan forklares ved innbrudd. Tyven har altså kommet seg inn i bygget uten at det er synlige tegn til innbrudd. I slike tilfeller er ofte nøkler på avveie eller bruk av ikke godkjente låser/dører i byggeperioden. Mange gjemmer nøkler på byggeplass, ved brakker og lignende. Dette bør unngås. Tyveri uten innbrudd erstattes ikke.

Forsøk å minimaliser hva som til enhver tid befinner seg på byggeplass eller i bil, og husk at ingen av disse bør brukes som lager. Det finnes alarmsystemer til en relativt rimelig penge. Vi antar at markedet for slike systemer øker sterkt med den siste tids utvikling av tyverisaker.

Vær forberedt når tyveriet først har skjedd

Det er dessverre svært få bedrifter som har oversikt over hva som reelt befinner seg på byggeplassen, i biler osv. Forsøk å utarbeide et enkelt system som gir deg oversikt. Dette sparer deg for masse arbeid når du skal rekonstruere hva som faktisk er stjålet. Et annet problem er at forsikringstaker ofte mener at det er umulig å finne tilbake til bilag for innkjøp av verktøy og utstyr. Det er imidlertid slik at det er oppbevaringsplikt for bilag i ti år, og det er forsikringstaker som har plikten til å dokumentere hva som er innkjøpt, når det er innkjøpt og til hvilken pris. En enkel metode kan være å kopiere inngående fakturaer med verktøyposter og legge fakturakopien i en "verktøyperm". Dette er ikke mye arbeid når systemet først er etablert, og vil lette arbeidet med å dokumentere innkjøp når tyveriet først har skjedd.

Grunnlaget for erstatning skal være netto innkjøpspris eksklusive merverdiavgift. Ved forsikringserstatning er det såkalt vinningsforbud. Det vil si at man ikke har anledning til å for eksempel "beholde" rabatter. Når man ber leverandør om tilbud bør man understreke at tilbudet skal inneholde de rabatter som er mulig å få (ofte innkjøpsavtaler). Vi ser dessverre ofte at leverandører oppgir priser som er såkalt veiledende, og vi må da bruke mye tid på å få frem de reelle nettoprisene. Dette er forhold som forsinker skadeoppgjørene og i verste fall påfører forsikringsordningen større tap enn nødvendig, hvilket igjen vil føre til høyere premier.

Kartlegg ditt forsikringsbehov