hva_dekker_yrkesskadeforsikringen.jpg

Alle yrkesaktive (ansatte) i Norge skal i henhold til norsk lov være dekket av en yrkesskadeforsikring. Allikevel er det få som vet hva denne forsikringen dekker ved arbeidsulykker.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som du som arbeidstaker har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i arbeidet ditt.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Yrkesskadeforsikringen dekker inntektstapet du allerede har lidt, tap i framtidig inntekt og utgifter som skaden antas å påføre deg i framtiden. Det gis særskilt menerstatning hvis du har fått varig og betydelig skade av medisinsk art. Ved dødsfall skal yrkesskadeforsikringen gi erstatning til dem som arbeidstakeren helt eller delvis forsørget.

Last ned vår forsikringsguide for å lese mer om yrkesskadeforsikring og andre lovpålagte forsikringer her. 

Rammene for erstatningsnivåene er som følger:

Ved skade eller sykdom som medfører ervervsuførhet eller men

Har du blitt utsatt for en skade eller en sykdom som medfører ervervsuførhet eller men, dekker yrkesskadeforsikringen følgende:

 • Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt.
 • Tap i fremtidig erverv. Dette erstattes (22-30 G, altså grunnbeløpet i folketrygden) avhengig av alder og inntekt før skaden.
  • For hvert år du er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.
  • Er du mellom 35 og 44 år, forhøyes erstatningen for hvert år du er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen.
  • Er du 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år du er yngre enn 35 år med 2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av grunnerstatningen.
 • Menerstatning ved minst 15 % medisinsk invaliditet. Dette erstattes inntil 4,5 G i grunnerstatning. Er du 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
  • For hvert år du er eldre enn 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.
  • For hvert år du er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.
 • Dokumenterte merutgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette erstattes individuelt.
 • Fremtidige merutgifter. Dette erstattes avhengig av alder. 

Dødsfallserstatning

Ved dødsfall dekker yrkesskadeforsikringen følgende:

 • Erstatning til ektefelle eller samboer med 15 G i grunnerstatning.
  • For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen.
 • Erstatning til barn under 20 år.
  • Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder ved forsørgers bortfall og utgjør fra 1-6 G
 • Utgifter forbundet med dødsfall med 0,5 G.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere