Hvorfor du bør kontakte forsikringsselskapet når du har en bilskade

Noen kunder ønsker ikke å bruke forsikringen når de er involvert i en ulykke, fordi de er usikre på om det vil lønne seg med tanke på egenandelen på skaden, samt bonustap.

Når bonustapet skal vurderes er det ikke bare premien som ligger til grunn for vurderingen om det lønner seg for kunden å betale for skaden selv, men også hvor mange år kunden bruker på å komme tilbake til den bonusen han hadde og hvilken bonus han skulle ha opparbeidet i den tiden. Det kan også være lurt å tenke på at du kan få en ny skade i disse nye opptjeningsårene. 

Dersom du har en skade du bruker forsikringen på og går fra 70 prosent til 40 prosent bonus, og deretter har en ny skade rett etterpå, vil du gå ned fra 40 prosent til 10 prosent. Selv om bonustapet er i overkant av egenandelen, kan det altså hende det ikke er lønnsomt for forsikringstaker å la selskapet gjøre opp skaden.

Det kan ofte være fordelaktig å la forsikringsselskapet ta seg av skadebehandlingen slik at de allerede har tatt stilling til om skaden er dekket i henhold til vilkåret når kunden lurer på om de skal betale for skaden selv eller ikke. Nedenfor ser du to eksempler på dette:

«Vi har kollidert med annen bil og det er vår skyld. Men vi vil gjerne gjøre opp direkte med den andre parten for å slippe bonustap. Er det i orden?»

Etter kollisjon med annen bil plikter du å melde til eget selskap dersom en av partene krever det. Selskapene plikter å behandle ansvarsspørsmålet i henhold til gjeldende lover og regler ovenfor hverandre. Ønsker du ikke å bruke forsikringen, betaler du inn selskapets utlegg i ettertid for å unngå bonustap. 

«Vi har kjørt av veien og det er ingen andre involvert. Vi lurer på om det er lønnsomt å bruke forsikringen eller ikke.»

Ved eneulykker er det frivillig om du bruker forsikring eller ikke. Det er imidlertid greiere å bruke forsikringen først for så å vurdere om du skal innbetale utlegget selskapet har hatt i ettertid enn motsatt. Selskapet må ha inn en takst som dokumenterer skadens omfang og dette kan være vanskelig dersom du allerede har fått bilen reparert.

Husk at det er kravstiller som også her har bevisbyrden for at den skaden som kreves dekket av forsikringen også faktisk er omfattet av forsikringen. Dette kan være for eksempel i forhold til treffpunkt og omfang på skade sett i sammenheng med den forklaringen som gis. Når skaden først er reparert blir det vanskelig å fremlegge bevis.

Også for egen del er det greit med forsikringstakst før skaden utbedres, slik at du ikke blir overrasket av at skaden blir mer omfattende enn forventet når reparasjonen først er i gang. Verkstedet skal ha godkjent alt den gjør av forsikringsselskapet og kan dermed ikke komme noen overraskende krav i ettertid. 

Selskapet beregner og vurderer om det lønner seg å bruke forsikringen eller ikke i forhold til den bonusen forsikringstaker hadde når skaden inntraff. Er bonustapet høyere enn selskapets utlegg, lønner det seg ikke å bruke forsikringen. Forsikringsselskapet kan da anbefale å innbetale utlegget mot å slippe bonustapet.

Kartlegg ditt forsikringsbehov