byggeplasser forbyr hørselvern med lyd.png

Byggenæringen er landets mest skadeutsatte arbeidsplass. Det er derfor ikke uten grunn at denne bransjen er en av de største brukerne av verneutstyr.

Verneutstyr skal, som navnet tilsier, bidra til å redusere risikoen for skader. En forutsetning for at utstyret skal fungere som forventet er at det er oppdatert, i god stand og at det brukes på riktig måte. Feilaktig bruk kan i noen tilfeller faktisk bidra til økt risiko, noe som selvfølgelig er det motsatte av det som er intensjonen.

Krav til bruk av egnet hørselvern

I følge Arbeidstilsynet skal arbeidsgiver stille egnet hørselsvern til disposisjon når gjennomsnittlig lydtrykknivå overstiger 80 dB, når maksimalt lydnivå er høyere enn 130 dB (C) Peak, eller når arbeidstakeren opplever støynivået som sjenerende.

De aller fleste arbeidsgivere er også flinke til å påse at arbeidstakerne bruker hørselvern, men hvor egnet er egentlig det utstyret som benyttes?

Skader som følge av uegnet utstyr

At byggearbeidere skader seg er dessverre ikke helt uvanlig. De siste årene er det derimot en skadeårsak som forekommer hyppigere.  Dette er skader som oppstår som følge av at skadelidte har benyttet hørselvern med radio eller musikk.

I innkomne skademeldinger etter ulykker kommer det mange ganger fram at den skadde ikke har hørt verktøy som er i drift, varselrop fra kolleger om fallende gjenstander eller andre viktige beskjeder. I mange tilfeller skyldes dette at den skadde har lyttet til radio eller musikk.

Det er til og med registrert en kuttskade hvor en uheldig tømrer hørte på radio og ikke hørte at gjerdesagen gikk. Han støttet seg så på sagbordet med den følge at flere fingre ble kappet av.

Konsekvenser som følge av skader

Per i dag har de fleste forsikringsselskap ingen begrensninger i sine sikkerhetsforskrifter som begrenser bruk av hørselvern med radio og musikk. Den skadelidte vil derfor normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Selv om arbeidstaker får utbetalt erstatning vil skaden uansett bety en belastning for både den skadde og for bedriften. Den skadelidte og vedkommende sine pårørende må håndtere de kortvarige og potensielt langvarige følgene av ulykken. Arbeidsgiver må håndtere uforutsett merarbeid og sykemelding med de ulempene dette har for driften.

Tiltak

Et av de mest effektive tiltak du som arbeidsgiver kan iverksette for å redusere risikoen på byggeplassen er å sørge for gode rutiner og at medarbeiderne benytter egnet verneutstyr.

Etter hvert som problemstillingen med bruk av hørselvern med radio eller musikk har blitt mer kjent er det flere byggebedrifter som har innført forbud mot bruk av slikt utstyr. For mange inkluderer dette forbudet også andre lydkilder, egnet for å gjøre arbeidstakerne mindre oppmerksomme. Eksempler på en slik lydkilde er bruk av mobiltelefon som musikkavspiller, med propper rett i ørene.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov