Riktige forsikringer 2.png

Det er lederens ansvar at bedriften er riktig forsikret. Bedrifter i byggebransjen utsettes daglig for betydelig risiko. En av de viktigste måter å redusere risiko for bedriften er å sørge for riktige og gode forsikringsdekninger. Mange småbedrifter har mangelfulle forsikringsløsninger.

Typiske uttalelser fra småbedriftsledere kan være "jeg har drevet i 20 år uten å ha hatt behov for denne forsikringen". Men det er jo tanken bak forsikring som egentlig er et stort spleiselag for de som er uheldige. Når uhellet virkelig rammer kan dessverre resultatet bli konkurs og personlig økonomisk ruin. En selvstendig næringsdrivende vil i et slikt tilfelle være personlig ansvarlig for opp til 12 millioner kroner, og det samme gjelder en daglig leder eller styreformann i et aksjeselskap som unnlater å tegne ansvarsforsikring

Hjelp til å velge riktig

Byggmesterforbundet har som byggmesternes interesseorganisasjon hatt forsikringer som satsingsområde i over 30år. Dette har ført til at organisasjonen i dag sitter på mye kompetanse om hvilke forsikringer medlemsbedriftene har behov for og hva de forskjellige forsikringene bør dekke.

I 2003 etablerte organisasjonen sitt eget selskap; Byggmesterforsikring AS. Vi har som formål å drive konkurranseutsetting og administrasjon av forsikringer for medlemsbedrifter. Etter 13 års drift omsettes det forsikring gjennom selskapet for ca 100 millioner kroner i året.

Tilbudet er svært godt mottatt av medlemsbedriftene og anses som en av de aller viktigste medlemsfordelene organisasjonen i dag kan tilby. I tillegg til å spare penger får også bedriftene bransjetilpassede produkter og rådgivning sett fra bedriftenes egne arenaer. I og med at selskapet springer ut fra organisasjonen snakker vi "stammespråket" og kjenner til hverdagen og virkeligheten på byggeplassene.

Anbefalt minimum

Vi har utviklet en pakkeløsning som anbefales som minimumsløsning. Denne består av:

  1. ansvarsforsikring
  2. bygge-/anleggsforsikring (bygg under oppføring, utstyr m.m.)
  3. lovpålagt yrkesskadeforsikring + utvidelse ménerstatning 0-14%
  4. fritidsulykke (for blant annet å dekke reise til og fra byggeplass osv)

Mange vil ha forsikringsbehov utover dette (biler, eiendom, varelager m.m) Den enkelte bedrift vil alltid ha behov for et tilpasset tilbud ut fra type virksomhet og oppdragstyper. Byggmesterforsikring har mulighet til å skreddersy de fleste forsikringsproduktene etter den enkelte bedrifts behov og er i dag en totalleverandør av forsikringer til bransjen.

Unngå fellene

Det finnes en rekke "hull" og "feller" i forhold til hva man faktisk kan forsikre seg mot. Noe av det vi legger vekt på er å drive rådgivning overfor enkeltbedriftene på hvordan de skal sikre at prosjektene er riktig forsikret og hvordan bedriftene skal sikre at opplysningsplikten overfor forbrukerne er ivaretatt. En typisk problemstilling er at byggmesteren har en kontrakt på 1 million mens totalverdien på bygget kanskje er 2 millioner. Hvordan er forsikringsplikten avtalt? Er det innhentet dokumentasjon på at de ulike aktørene har forsikring i orden?

Mange byggmestere slipper byggherren inn på bygget for å foreta egeninnsats i større eller mindre grad. Er bedriften inneforstått med hvilken risiko de da tar? Byggmesteren har gjerne en ansvarsforsikring for skade bedriftens ansatte påfører andre personer eller deres eiendom. Forbrukebyggherren har neppe slik ansvarsforsikring. Hva da med ansvaret byggherren kan komme i?

En rekke tilsvarende problemstillinger finnes. Det viktigste for bedriften er å ta problemstillingene inn i sine rutiner for kontraktsmøter/forhandlinger slik at man er føre var. Det er og viktig å se sammenhengen mellom bruk av standardkontrakter og forsikringsbehov/løsninger. De som velger å ikke bruke standardkontrakter har som regel ikke avtalt nivå på forsikringen heller. Dermed utsetter man seg for betydelig høyere risiko enn ellers.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov