skader_på_bil.jpg Uoppmerksomhet i trafikken kan få store personlige konsekvenser. Bøter eller regresskrav fra forsikringsselskapet er ett eksempel. Dødsulykker er et annet. Snakker du i håndholdt telefon når du kjører bil, setter du både deg selv og medtrafikantene dine i risikosonen.  

De fleste trafikkuhell skjer på grunn av uoppmerksomhet hos en eller flere sjåfører. Det er ulike former for uoppmerksomhet og det følger ulike konsekvenser av disse. Det verst tenkelige er dødsulykker der det viser seg at nesten hver tredje dødsulykke i perioden 2011-2015 skyldtes uoppmerksomhet hos sjåføren.

Årsaken til uoppmerksomheten varierer. Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsaken til mellom 2 og 4 % av dødsulykkene i ovennevnte periode. Her er yngre sjåfører overrepresentert. Eldre sjåfører er imidlertid overrepresentert når det gjelder andre typer uoppmerksomhet, som for eksempel distraksjoner i bilen i form av samtale med passasjer og håndtering av radio, musikkanlegg og andre tekniske innretninger som ryggekamera, GPS eller videokamera.

Tilrettelegg for sjåføren

Kombinasjonen yngre menn i tyngre biler er den mest risikoutsatte gruppen. Dette har sannsynligvis med erfaring og holdninger å gjøre. Uansett må eieren av bilen legge til rette for at du som sjåfør kan håndtere trafikken på en god måte. Her gir jeg noen tips til hva både bileier og sjåfør bør tenke på:

  • Ikke overlast bilen slik at sikten hindres.
  • Installer nødvendige hjelpemidler som handsfree mobiltelefon eller mobiltelefon med kjøremodus, ryggekamera og dødvinkelspeil, ulike detektorer og automatiske nødbremser som slår inn dersom en fotgjenger går ut rett foran bilen.
  • Ikke gjør kontorarbeid i bilen på vei fra et oppdrag til et annet. Dette må arbeidsgiver ta ansvar for slik at det er tid og rom for dette utenom når du kjører fra et oppdrag til et annet.

Les også: 7 tips for å redusere skader på bil

Unngå unødig risiko

Ulike former for uoppmerksomhet kan få store og katastrofale følger. Dødsulykker er allerede nevnt, men økonomiske konsekvenser i form av bøter og regresskrav fra forsikringsselskapene kan være alvorlig nok. Skyldfølelse og selvbebreidelse er imidlertid ofte vanskeligere å håndtere. Vi kan alle tenke oss hvordan dette vil påvirke livet videre.

Ikke ta unødige risker på bekostning av sikkerheten. Selv om bileier bestemmer hva slags utstyr bilen skal ha, har du som sjåfør ansvar for at bilen ikke blir kjørt dersom den ikke er i forskriftsmessig stand. Er bilen utstyrt med sommerdekk og det er glatt på veien, er det ditt ansvar at bilen ikke brukes. Det samme gjelder dersom materialer stikker ut av bilen og er til fare for andre, eller at bilen er lastet så full at det hindrer sikten til siden eller bakover. Det må være aksept i forhold til dette hos arbeidsgiver slik at du som sjåfør ikke er redd for å si ifra om slike forhold.   

Kilde: TØI Rapport 1535/2016 «Jeg så ham ikke»

Kartlegg ditt forsikringsbehov