taarnes logo web

For å unngå at ulykker med skader på personer, kjøretøy, veinett og natur inntreffer, med usikret last og løse gjenstander, er det viktig å kunne sikre lasten slik at den ikke forskyver seg og faller av. Det viktigste er at du og dine kolleger har gode rutiner, godkjent merket lastsikringsutstyr og at dere vet hva dere skal gjøre og hvordan. 

GODE RÅD OM SIKRING

Visste du at lastsikring og førers plikt til å sikre lasten sin tilstrekkelig er hjemlet i Forskrift om bruk av kjøretøy §3? Her står det blant annet at «godset skal være sikret slik at det ikke volder skader eller fare».  Hvilket lastsikringsutstyr har dere tilgjengelig og hvem har ansvar for dette? Har dere kjøretøy tilpasset til å frakte det dere skal lovlig og trygt? Vet du hvilke krefter last får ved en nødmanøver, og i verste fall en kollisjon i 80 km/t?

Faktorer som påvirker sikring av last er blant annet friksjon, surrevinkel og surrepunkt, materiellets tilstand, tyngdepunkt og fare for velt.

Les også: Har jeg lov til å kjøre med bedriftens tilhengere.

Spørsmålene er mange, og kunnskap samt krav til sikring av last er høyst varierende. Statistikk fra Statens Vegvesen hvor man tok for seg trafikkulykker siden 2005 viser at hele 5-10 % av trafikantene indirekte eller direkte ble hardt skadd eller drept grunnet usikret last og løse gjenstander. Når vi snakker med folk er det spesielt i forbindelse med kjøring av byggevaremateriale temaet om lastsikring kommer opp. Ofte ved at folk har sett stygge tilfeller kjøre ut fra byggevareutsalg. Her er både privatbiler og firmabiler sterkt representert.

Vi er ofte redde for å gi råd og tips fordi det kan oppfattes som kritikk i kombinasjon med gjensidig uvitenhet, noe som gjør at barrieren for å tørre å gripe inn er høy. Liv kan reddes om du gir råd og viser dette i praksis. Motivasjon bør være å utføre dette like selvfølgelig som at du tar på bilbelte før du kjører.

TA KURS FOR DIN EGEN OG MEDTRAFIKANTERS SIKKERHET

Vi anbefaler at alle som flytter last på en eller annen måte sørger for at de er tilstrekkelig opplært for at både du og jeg skal være tryggere når vi ferdes i trafikken. Et sertifiseringskurs kan bidra til å minske skader og samfunnskostnader betraktelig.

 De 4 sertifiseringskrav innebærer at

  • ansatte tar sikkerhetskontroll på alle kjøretøy før og etter kjøring
  • ansatte har og praktiserer kunnskapen som kurset gir
  • ansatte bruker og/eller selger godkjent merket lastsikringsutstyr
  • ansatte/bedrift har brukervennlig info på nettside og i butikk

SØRG FOR TILSTREKKELIG ERFARING MED LASTSIKRING

Som alt annet i livet er dette en treningssak med store gevinster for omgivelsene og deg selv. Målsettingen bør utvilsomt være at dette er kunnskap hele befolkningen har og er motivert til å praktisere daglig.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2029 samt stortingsmelding 40 2016 anbefaler at alle trafikanter oppdaterer seg på denne kunnskapen ut fra skadevirkningene ved ikke å gjøre det. Det er utvilsomt en god investering å sørge for at du og de rundt deg kan sikring av last mot målet om nullvisjon for hardt skadde og drepte samt nullutslippsvisjon ved å begrense drivstoff-forbruk, slitasje på vei og kjøretøy samt forurensing ved alt som faller av kjøretøy og i naturen. Det vil også trygge arbeidsplassen deres samt nærmiljøet. At deres bedrift viser samfunnsansvar og omsorg er også en viktig salgsfremmende effekt overfor kunder og konkurrenter. 

Ønsker du hjelp med å velge riktig lastsikringskurs og bestilling av anbefalt lastsikringsutstyr til din bedrift kan du klikke her for å komme til oversikt over bransjetilpassede tilbud til Byggmesterforsikring sine kunder. 

Kartlegg ditt forsikringsbehov